Study Material

 • Soma Thakur
 • Soma Thakur
 • Shampa laha
 • Subir Mondal
 • Rebati Ranjan Ojha
 • Jaganmoy Ghosh
 • Soma Thakur
 • Soma Thakur
 • Shampa Laha
 • Abhimanyou Dhar
 • Arijit Kundu
 • Jaganmoy Ghosh
 • Rebati Ranjan Ojha
 • Shampa laha
 • Rebati Ranjan Ojha
 • Shampa Laha 3rd Sem
 • Abhimanyou Dhar
 • Shampa Laha
 • Madhumita Kundu
 • Subir Mondal History
 • Shampa laha
 • Shampa laha
 • Rebati Ranjan Ojha
 • Jaganmoy Ghosh
 • Abhimanyou Dhar
 • BENG-G-CC-T2 Bengali General 2nd Semester
 • Sukla Banerjee Kabita subhaksana
 • Prosenjit Pal_Semester IV POL
 • Prosenjit Pal_Semester II POL
 • Tagore poem Aikatana Bengali Honours 4th semester( Sukla Banerjee)
 • BENG-G-CC-T2 Semester 2 General Bhasatattbar chota prasna
 • Tripti Sarkar 2nd Sem SANSKRIT Hons
 • Tagore poem Prarthana_Sukla Banerjee
 • Soma Thakur_Set theory_ 4th Sem_ SEC_ Phil_ Hons& Pass(CC)
 • (Saibal Roy) Phire eso chaka Binoy Majumdar
 • (Saibal Roy) Urvasi
 • (Saibal Roy) Shakta Padabali Ore Nabami Nishi
 • (Saibal Roy) Shakta Padabali Giri ebar amar uma ele
 • (Saibal Roy) Shakta Padabali Sukana taru munjare na
 • (Saibal Roy) Sansare sannyasi lokata Sakti Chattopadhyay
 • (Saibal Roy) Kachi dab Jatin Sengupta
 • (Saibal Roy) Ektan Rabindranath Tagore
 • Soma Thakur_Set Theory _ SEC paper_Philosophy_4th sem hons& gen CC(Audio)
 • Soma Thakur_Set Theory_SEC paper_ PHIL-Hons-& Phil- Gen-CC
 • Philosophy(S.Thakur) Audio
 • Philosophy(S.Thakur)
 • SEMESTER-IV POL-H-GE-T-4(B) Understanding Ambedkar unit -2
 • SEMESTER-II POL-H-CC-T-4 Indian Constitution unit -6
 • 4th semester Bengali Hon Tagore poem Prarthana (Sukla Banerjee)
 • Tagore poem Jibon Devatha( Sukla Banerjee)
 • Eng Hons 4th Sem (Ramkrishna Das)
 • Subir Mondal History(Honours)
 • Bengali Gen,2nd Paper,2nd Sem,Bulti Das
 • Bulti Das Hons 4th Sem
 • Bulti Das Hons 2nd Sem
 • Tagore poem bashundhara (Audio - Sukla Banerjee)
 • Philosophy B.A. 4th Sem (HARAPROSAD DEY)
 • SEMESTER-IV POL-H-CC-T-9 Public Policy and Indian Administration Unit-5
 • SEMESTER-IV POL-H-CC-T-9 Public Policy and Indian Administration Unit -5
 • SEMESTER-II POL-H-CC-T-4 Indian Constitution Unit -5
 • SEMESTER-II POL-H-CC-T-3 Politics in India Unit -5
 • Bengali Hons ( 2nd Sem) Alankara Nirnaya, Sabdalankara(S. Mukhopadhyay)
 • BA ENGLISH(GEN) 4th Sem( Ramkrishna Das)
 • Bengali Hons 2nd sem (Prupha sansodhana) S. Mukhopadhyay
 • 2nd Sem PHIL-H-CC-T-08
 • 4th Sem PHIL-H-CC-T-09
 • History(Hons) 4th semester(S. Mondal)
 • History(Hons) 2nd semester(S. Mondal)
 • History(Hons) 2nd semester(S. Mondal)
 • Venn Diagram Series S. Thakur
 • B.A 4th sem PHIL-G-SEC-T-02
 • Eng Hons 4th Sem Ramkrishna Das
 • Eng Hons 2nd Sem Ramkrishna Das
 • 4th Semester Bengali honours Rabindranath Tagore poems( Sukla Banerjee)
 • Bengali Hons 2nd Sem Soma Mukhopadhyay
 • Bengali Hons 4th Sem Soma Mukhopadhyay
 • B.A 4th sem PHIL
 • B.A 2nd sem PHIL-G-SEC-T-02
 • B.A. Political Science (Honours) SEMESTER-II POL-H-CC-T-4 Politics in India
 • B.A. Political Science (Honours) SEMESTER-II POL-H-CC-T-3 Politics in India
 • History Honours 4th Sem
 • Eng Hons 4th Sem( Ramkrishna Das)
 • Eng Hons 2nd Sem Doctor Faustus( Ramkrishna Das)
 • English Hons 2nd Sem (Ramkrishna Das)
 • English Hons 4th Sem (Ramkrishna Das)
 • BA Political Science (Honours) SEMESTER-II POL-H-CC-T-3 Politics in India
 • Sanskrit 4th semester CC-T-8- Abhilekha
 • SANSKRIT HONS 4TH SEM SURJYA KANTA MISRA
 • SANSKRIT HONS 2ND SEM CC-T-3 SURJYA KANTA MISRA
 • Sanskrit 4th semester(Manash Mondal)
 • Sanskrit 2nd semester(Manash Mondal)
 • Sanskrit Hons 4th Sem
 • Sanskrit Hons 2nd Sem
 • Bengali Hons- Sahityatatwa- S. Mukhopadhyay
 • Venn Diagram for 2nd Semester
 • 4th semester GG(History), Course-iv,Unit-1(S. Mondal)
 • B.A 4th sem PHIL-G-CC-T-04 Topic- Different types of family
 • B.A 4th sem PHIL-G-CC-T-04 Topic- Function of the family
 • Semester 2 BENG-G-LCC-T2 Bha?atattba cho?a prasna
 • BA Englisg(General) 4th Sem
 • Semester 2, BENG-G-LCC-T2 Bhasatattba chota prasna
 • Semester 2. BENG-G-LCC-T2. Bhasatattba chota prasna
 • B.A 4th Sem PHIL-G-CC-T-04 Topic- Definition and Nature of Family
 • B.A.ENGLISH General Programme course Notes SEMESTER-IV Paper ENGH-G-CC-T-4
 • Semester 2. BENG-G-LCC-T2.Bha?atattba cho?a prasna
 • ENGH-H-CC-T-10(ULYSSES)
 • Philosophy(S.Thakur)
 • Bengali Sem-2
 • Bengali Sem-4
 • History, 2nd semester, GG,Course(Pampi Siddhanta)
 • Philosophy(S.Thakur)
 • B.A 4th sem PHIL-G-CC-T-04 Topic- Institution
 • Semester-4 (General)Pol. Science- Jatiya saktir artha o upadan
 • Banla sahityera itihasa gadya o prabandha ansa. Beng-G-CC-T2 patra. Sem-2
 • BENG-G-LCC-T-2 Sem-4 Muktadhara Natak
 • English General 2nd Semester
 • BA 4th Sem Phil-G-CC-T-04........Democracy
 • POL-G-CC-T-4 SEM-IV Introduction to International Relations unit-5 (PROSENJIT PAL)
 • POL-G-CC-T-2 SEM-II Indian Government and Politics unit-3 (PROSENJIT PAL)
 • Phil 2nd sem paper G-cc-t-2(M. Kundu)
 • BA 4th Sem Phil -G-CC - T 04 ...... Conversion. ... Obversion
 • Philosophy(S.Thakur) 2nd Sem
 • B.A 4th sem PHIL-G-CC-T-04 HARAPROSAD DEY
 • B A 4th sem phil-G- CC-T-04 ------ Proposition
 • English General 4th Semester(Ashraful Haque)
 • English General 2nd Semester
 • History_Moghal yuger manasabadar eba? ja?agiradar pratha_Sem2_unit4_Course-2
 • Sanskrit 4th semester sec-2nd unit(ABHIJIT MONDAL)
 • Gadya kabya(Abhiji? Ma??al) Sem-2
 • Phil 2nd sem(M. Kundu)
 • Manash Mondal_Sem2_SANS-G-CC-T-02
 • Bengali Sem-2
 • Bengali Sem-4
 • Philosophy(S.Thakur)
 • Philosophy 2nd Sem CC
 • 4th Sem English(Gen)CC-T-4
 • ENVS study material(sem-2,programme)
 • 4th semester GG, Course-iv, Unit-1
 • SANSKRIT 4TH SEM PROGRAM COURSE
 • SANSKRIT 2ND SEM PROGRAM COURSE SHORT QUESTIONS
 • Sanskrit 4th semester
 • Sanskrit 2nd semester
 • B.A. Political Science (General) SEMESTER-II POL-G-CC-T-2 Indian Government and Politics
 • B.A. Political Science (General) SEMESTER-II POL-G-CC-T-2 Indian Government and Politics
 • B.A. Political Science (General) SEMESTER-II POL-G-CC-T-2 Questions
 • B.A. Political Science (General) SEMESTER-IV POL-G-CC-T-4 Introduction to International Relations
 • ENGH-H-CC-T-9(BRITISH ROMANTIC LITERATURE) Sem-4
 • ENGH-H-CC-T-3 (INDIAN WRITING IN ENGLISH) Sem-2
 • ENGH-H-CC-T9 Sem-4 Frankenstein as a Gothic novel
 • POEM KUBLA KHAN (ENGH-H-CC-T9)
 •   Developed by Aidni Infotech